İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ

 Madde 8- İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

Süresi bir yıl ve üzeri olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Süresi 1 ayı geçen süreli iş sözleşmelerinde iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

 

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

 Madde 10- Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.

Süreksiz işlerde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

Madde 11- İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin veya olgunun tamamlanması gibi işlerde yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. (Bir binanın tadilatı ,köprü yapımı…vs)

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. (Bizde nasıl ???)

 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

Madde 12- Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, haklı kılan bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir.

 

Kısmî Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi

 Madde 13- İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, tam süreli işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

 

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

 Madde 15- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.